Privacy Statement

Consequent Compliance vindt een correcte en adequate bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk en respecteert ieders privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, correct en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking
In het kader van onze dienstverlening, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of bij een bezoek aan onze website, verwerken wij persoonsgegevens. Op het moment dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze verwerken in onze systemen.
Dit kan zijn ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden conform de gesloten overeenkomst, het afhandelen van contactverzoeken die gedaan zijn via onze website of in het kader van marketingactiviteiten.

Soorten persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden, verwerken wij de volgende soorten persoonsgegevens:

  • Gegevens van klanten van opdrachtgevers waarvoor Consequent Compliance werkzaamheden verricht zoals met name opgenomen in cliëntdossiers, waaronder NAWTE gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN nummer, paspoortnummer, bankrekeningnummer, beleggingsrekeningnummer, gegevens over financiële positie, beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid, leencapaciteit, klachten, kennis en ervaring, en overige informatie die is opgenomen in verslagen die gemaakt zijn door onze opdrachtgevers naar aanleiding van gevoerde klantgesprekken.
  • Gegevens van medewerkers, bestuurders of aandeelhouders van opdrachtgevers waarvoor Consequent Compliance werkzaamheden verricht. Waaronder NAWTE gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN nummer, paspoortnummer, CV, diploma’s, bankrekeningnummer, gegevens inzake insolventie of antecedenten, fiscale gegevens, financiële gegevens.
  • Gegevens van bezoekers van onze website, bijvoorbeeld bij het sturen van een e-mail of het invullen van een contactformulier. De gegevens die je ons daarbij toestuurt worden bewaard zolang dat nodig is voor het afhandelen van je verzoek.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van onze website worden meegestuurd om je een betere gebruikerservaring te geven. Dit gebeurt direct wanneer je onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken op dit moment enkel functionele cookies. Je kunt deze cookies handmatig van je PC, laptop of mobiele telefoon verwijderen door binnen je browserinstellingen, de geschiedenis te wissen.

Social Media
Op onze website is een Linked-In button opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze dienst jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze button en het daarmee kenbaar maken van je persoonsgegevens aan de beheerder van deze dienst. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer en wij zijn daarvoor dan ook niet aansprakelijk.

Je kunt het privacy statement van Linked-In raadplegen om te lezen wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via klikbuttons verzamelen.

Delen met derden
Wij zullen de door ons verzamelde persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven waar wij mee samenwerken en die in dat kader gegevens over onze opdrachtgevers of klanten, medewerkers, bestuurders of aandeelhouders van onze opdrachtgevers verwerken, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te waarborgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid ten aanzien van persoonsgegevens aanhouden. Consequent Compliance blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uitoefening van rechten
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben vastgelegd, bijvoorbeeld om deze te controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Ook kun je, als je dat wenst, onder bepaalde voorwaarden je persoonsgegevens laten verwijderen. Dit kun je doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via info@consequentcompliance.nl. Wij zullen hier dan binnen 4 weken op reageren.

Wijzigingen Privacy Statement
Consequent Compliance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met regelmaat te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: maart 2022