De UBO, wie is dat?

Een UBO is een ‘ultimate benificial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Het onderzoek naar de UBO is een belangrijk aspect van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(hierna: Wwft). Een Wwft-instelling dient namelijk vast te stellen wat het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie is, voordat zij een zakelijke relatie aan mag gaan. Het doel en de beoogde aard van de relatie is pas vast te stellen wanneer uw organisatie weet wie de cliënt én de uiteindelijk belanghebbenden zijn van deze relatie. Het vaststellen van een UBO is niet altijd eenvoudig, maar is wel verplicht. Wij kunnen u helpen met het leren vaststellen van de UBO.

Consequent Compliance verzorgt trainingen voor Wwft-plichtige instellingen, deze organisaties dienen er namelijk voor te zorgen dat medewerkers en beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Een dergelijke training dient op periodieke basis te worden gevolgd. Tijdens een basistraining introduceren we onze cursisten met de beginselen van de Wwft door de achtergrond van de wet uit te leggen en de impact daarvan op de dienstverlening van de organisatie. In onze verdiepingstrainingen gaan we in op recente ontwikkelingen en relevante casussen uit de praktijk. De trainingen verzorgen wij op een interactieve manier en in begrijpelijke taal.

In de  basistraining behandelen we de criteria op basis waarvan een UBO wordt vastgesteld. In een verdiepingstraining zoomen wij dieper in op meer ingewikkelde casussen zoals het vaststellen van een pseudo-UBO of het onderzoek naar een UBO in een ingewikkelde fiscale constructie.

In dit blog gaan wij wat dieper in op de UBO, de UBO-registers en de terugmeldplicht van een Wwft-instelling.

Er zijn twee criteria die op basis waarvan een natuurlijk persoon kan kwalificeren als UBO;

  • Het houden van het juridisch eigendom van een zakelijke entiteit, óf
  • Het hebben van feitelijke zeggenschap in een zakelijke entiteit, op basis van statuten, door middel van stemrechten of op basis van andere bevoegdheden 

UBO-registers

Elke EU-lidstaat dient twee UBO-registers bij te houden, dit staat in de (gewijzigde) vierde EU-antiwitwasrichtlijn. Één register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten en één register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. De UBO-registers helpen fraude en witwassen voorkomen. Het Nederlandse UBO-register is onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vennootschappen, trusts en andere registratieplichtige juridische entiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van de UBO’s in het betreffende UBO-register.

UBO’s dienen mee te werken aan het verplichte UBO-onderzoek dat een vennootschap of andere juridische entiteit uitvoert. Zij zijn verplicht alle informatie te verschaffen die deze instellingen nodig hebben om UBO’s vast te stellen en te registreren.

UBO-register voor vennootschappen en andere entiteiten.

De meeste organisaties zijn wettelijk verplicht om zich te registreren in het ‘UBO-register voor juridische entiteiten’. Dit had uiterlijk 27 maart 2022 afgerond moeten zijn. Organisaties die verplicht zijn te registreren;

  • Niet beursgenoteerde BV’s en NV’s, SE (europese NV) of SCE (Europese CV)
  • Stichting
  • CV, VOF, Maatschap, Rederij en EESV (Europees economisch samenwerkingsverband) die volgens hun statuten hun zetel binnen Nederland heeft
  • Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en vereniging (niet zijnde: VvE’s en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven)
  • Kerkgenootschappen wanneer deze verplicht staat ingeschreven in het Handelsregister en er geen Nederlandse koepelorganisatie boven de organisatie staat

Register voor trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke juridische constructies

Per 1 november 2022 moeten de trustees, de UBO’s van de trust(of soortgelijke juridische constructies) registreren in dit register. Registratie is verplicht voor trustees en soortgelijke beheerders die:

  • In Nederland wonen of zijn gevestigd;
  • Buiten de EU wonen of zijn gevestigd, en in Nederland namens de trust of soortgelijke juridische constructie een zakelijke relatie aangaan.

De uiterste datum voor de registratie is 1 februari 2023.

Sancties

Niet tijdig registreren of het doorgeven van verkeerde informatie in de UBO-registers is verboden. Bevoegde autoriteiten kunnen daarop handhaven. Deze sancties zijn uiteenlopend en variëren van een bestuurlijke boete en last onder dwangsom tot strafrechtelijke vervolging

Terugmeldplicht

Wwft-instellingen en bevoegde autoriteiten zijn verplicht een terugmelding te doen aan de Kamer van Koophandel als blijkt dat geregistreerde UBO-gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Delen