Blog

Einde aan de openbare toegankelijkheid van het UBO-register

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (”HvJEU”) heeft zich dinsdag 22 november uitgesproken over de rechtmatigheid van de Europese UBO-wetgeving, hiermee is een streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register.
Het HvJEU oordeelt dat de toegang van het grote publiek tot informatie over economische eigendom (geregistreerd in het UBO-register) een ernstige inbreuk vormt op het fundamentele recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van de persoonsgegevens.
Een bepaling uit de anti-witwasrichtlijn stelt dat een deel van de gegevens van de UBO openbaar toegankelijk zou moeten zijn, deze bepaling is door het HvJEU onvoldoende onderbouwd en daarmee ongeldig verklaard. Dit brengt met zich mee dat de toegankelijkheid van het UBO-register voor het grote publiek zo spoedig mogelijk door de lidstaten moet worden uitgeschakeld.   

De UBO, wie is dat?

Een UBO is een ‘ultimate benificial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Het onderzoek naar de UBO is een belangrijk aspect van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(hierna: Wwft). Een Wwft-instelling dient namelijk vast te stellen wat het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie is, voordat zij een zakelijke relatie aan mag gaan. Het doel en de beoogde aard van de relatie is pas vast te stellen wanneer uw organisatie weet wie de cliënt én de uiteindelijk belanghebbenden zijn van deze relatie. Het vaststellen van een UBO is niet altijd eenvoudig, maar is wel verplicht. Wij kunnen u helpen met het leren vaststellen van de UBO.

Duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggen

In 2018 is door de Europese Commissie het Action Plan on Financing Sustainable Growth gepubliceerd. Het doel daarvan is dat de financiële sector een bijdrage levert aan duurzame en inclusieve groei. Om dit te realiseren is in 2021 de SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in werking getreden. Daarop is ook de gedelegeerde verordening MiFID II aangepast en zijn de eisen aan informatieverstrekking en de geschiktheidstoets aangescherpt.

Poortwachters voor de Wwft, wie zijn dat en wat is hun functie?

Als samenleving willen we kunnen vertrouwen op een integer en solide financieel systeem. Daarom is er wetgeving die ervoor zorgt dat misbruik van ons financiële stelsel voorkomen wordt. Één van die wetten die erop gericht is het financiële stelsel te beschermen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft.

Wat is compliance?

Compliance is een term die je met name terugvindt in de financiële sector. In het Engels betekent het ‘naleven’ of ‘voldoen aan’. Compliance gaat over het voldoen aan zowel wet- en regelgeving, als ook aan door de organisatie zelf opgestelde regels en (gedrags)normen.

Nieuwsoverzicht